SCINTIFIC COMMITTEE:

 

Chairman

Meleshevych A.А. (NaUKMA, Ukraine)

 

Co-chairman

Sobczuk H. (Scientific Centre of Polish Academy of Science in Kyiv)

 

Co-chairman

Kujawski W. (NCU, Poland)

 

Deputy Chairman

Vakuliuk P.V. (NaUKMA, Ukraine)

 

SCIENTIFIC COMMITTEE MEMBERS:

Bildiukevych A.V. (IPOC, Bilorussia)

Brey V.V. (ISPE of NAS, Ukraine)

Brovko O.O. (IMMC of NAS, Ukraine)

Burban A.F. ((NaUKMA, Ukraine)

Wolinska-Grabczyk A. (CMPW of PAN, Poland)

Golub O.A(NaUKMA, Ukraine)

Gun'ko V.M. (ISC of NAS, Ukraine)

Dovbeshko H.I. (IOP of NAS, Ukraine)

Kalchenko V.I. (IOC of NAS, Ukraine)

Каrtel М.Т. (ISC of NAS, Ukraine)

Міtchenko Т.Ye. (NU “KPI”, Ukraine)

Pekhnyo V.I. (IGIC of NAS, Ukraine)

ShevchenkoV.V. (IMMC of NAS, Ukraine)

Stryzhak P.Ye. (IPC of NAS, Ukraine)

Tarabara V. (MSU, USA)

Tertykh V.A (ISC of NAS, Ukraine)

Fatyeyeva K. (Normandie University, France)

 

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE:

Konovalova V.V. (Chairman)

Kolesnyk I.S. (Secretary)

 

Murlanova T.V.

Dzhodzhyk O.Ya. 

Kharchenko K.O. 

Yatseiko O. (Webmaster)

Chibrikov V.